Programa PODEMOS

Renda Garantida

Crearem un programa de renda diferencial (complementària dels ingressos existents) per a totes les llars amb ingressos per sota del llindar de pobresa monetària, per al que augmentarem la quantia de la prestació bàsica per persona equivalent integrada en la unitat de convivència. La quantia inicial s’establirà en 600 euros mensuals per a les unitats de convivència d’un sol membre, i augmentarà progressivament en funció del nombre de membres (35% addicional de la renda garantida per al segon membre, i 20% per cadascun dels següents) fins un màxim de 1290 euros. Aquest pla integrarà totes les prestacions socials que es troben per sota d’aquest llindar.