Programa PODEMOS

Garantia per la llei d’accés a un subministrament mínim

Desenvoluparem una llei orgànica que garanteixi l’accés a un subministrament mínim. Considerem l’accés a l’energia com un servei públic, independentment que sigui gestionada per institucions públiques o privades. No es procedirà al tall del subministrament d’electricitat o gas quan es tracte de l’habitatge habitual del consumidor i quan l’impagament de la factura sigui originat per motius aliens a la seva voluntat i, particularment, a una situació de pobresa sobrevinguda. S’establirà un mínim vital d’electricitat i gas mensual per habitatge. Un cop ratificada una situació de pobresa, el pagament d’aquest subministrament mínim vital no podrà suposar més del 10% dels ingressos mensuals de l’habitatge. Els serveis socials determinaran la quantitat exacta que cada habitatge en situació de pobresa ha de pagar pel subministrament mínim. El consumidor tindrà dret a les mateixes condicions d’accés al subministrament durant el període d’un any, un dret que es podrà ampliar anualment i de manera indefinida mentre la situació de pobresa persisteixi. Les companyies subministradores no podran repercutir la corresponent caiguda dels seus ingressos a la resta de consumidors o exigir-les a l’Estat.