Programa PODEMOS

Garanties de defensa i de prova en el procediment de l'execució hipotecària

Canviarem el procediment d'execució hipotecària per garantir tots els mitjans de defensa i de prova per a la protecció del deutor hipotecari, en compliment de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (entre d’altres, l'assumpte C-415/11, Mohamed Aziz contra CatalunyaCaixa, sentència del 14 de març de 2013; i l'assumpte C-169/14, Sánchez Morcillo contra BBVA, sentència del 17 de juliol de 2014) per a cessar en l'incompliment de la Directiva 93/13 de la Unió Europea sobre les clàusules abusives en els contractes celebrats amb consumidors i l'article 47 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, així com amb el protocol facultatiu del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.