Programa PODEMOS

Pla Estatal d'Educació Inclusiva

Elaborarem un Pla Estatal d'Educació Inclusiva que reconegui la diversitat de l'alumnat i garanteixi la seva plena integració, tant en l'ensenyament obligatori com en el postobligatori.

Igualment, establirem un nou procés de baremació de ràtios professionals / alumnes en l'atenció educativa de l'alumnat amb necessitats especials, que tingui en compte no solament el nombre d'alumnes, sinó també les seves característiques personals i familiars, les del centre i, així mateix, les característiques sociodemogràfiques de l'entorn del centre. En última instància, l'assignació de recursos es realitzarà atenent al criteri dels professionals de l'ensenyament del centre i en cap cas a criteris únics de proporció de l'alumnat amb necessitats especials.