Programa PODEMOS

Generalització dels centres integrats d'ensenyaments de règim general i especial de música i dansa

Estendrem els centres integrats en els quals s'imparteixen de forma simultània els ensenyaments de règim general i els ensenyaments de règim especial de música i dansa, i fomentarem la normalització dels cossos docents dels conservatoris en totes les etapes de l'educació artística.

Així mateix, integrarem els ensenyaments artístics superiors en el sistema universitari.