Programa PODEMOS

Nou sistema d'accés a la funció pública docent

Instaurarem un nou sistema d'accés a la funció pública docent, que estigui sustentat en criteris d'objectivitat i transparència, en el qual s’avaluïn coneixements específics d'àrea o matèria, així com la capacitació pedagògica i les habilitats professionals, amb un ampli període de pràctica i una ponderació tant dels mèrits professionals com acadèmics.

Revisarem i crearem un nou model de borses d’interinatge, per a això dotarem als centres de plantilles més estables (actualment ocupen un alt percentatge d'inestabilitat laboral).

A més, vivim en un context social en evolució, amb cultures en transformació i innovacions pedagògiques, que no demanda una educació estàtica. Apostarem, per tant, per uns professionals preparats per a la innovació, l'evolució, la flexibilitat i la competència, establint una formació inicial que asseguri una sòlida formació pedagògica i una pràctica adequada a les noves metodologies i reptes educatius. Entenem que el desenvolupament professional ha de produir-se al llarg de tota la docència, la qual cosa afavorirà la formació en igualtat de gènere i coeducació, en assetjament escolar, en multiculturalitat i en el respecte al medi ambient, així com en el treball col·laboratiu amb les famílies i en el disseny de programes per afavorir l'equitat.