Programa PODEMOS

Disminució de la ràtio d'alumnat per aula

Advocarem per la disminució de la ràtio d'alumnat per aula per tornar a la situació anterior al 2008, amb màxims de 8, 12 o 16 alumnes en primer cicle, i amb un màxim de 20 alumnes en segon cicle d'educació infantil. Es buscarà l'aproximació gradual a les recomanacions realitzades per la Xarxa d'Atenció a la Infància de la Comissió Europea: 25 alumnes en primària i secundària; 30 alumnes en batxillerat; 15 alumnes en formació professional bàsica, i 25 alumnes en els cicles formatius de grau mitjà i superior.

Recuperarem, amb caràcter urgent, les ràtios per obrir i tancar escoles dins del món rural: 5 per obrir-les i 3 per tancar-les.

Aplicarem coeficients de reducció en funció dels alumnes amb necessitats educatives especials presents a l'aula.

Reduirem les hores de docència directa amb la finalitat de fer viable una educació de qualitat, que contempli en l'horari del professorat els temps necessaris per a la coordinació dels equips i la recerca i reflexió sobre la pràctica docent.