Programa PODEMOS

Educació al llarg de la vida: educació per a adults

Ampliarem el nombre de centres educatius públics que imparteixen ensenyaments en les modalitats de nocturn, a distància i per a persones adultes.

Recuperarem horaris flexibles i adequats a la impartició de la docència en els Centres d’Educació per Persones Adultes (CEPA), a fi de possibilitar d’aquesta manera tant l’aprenentatge al llarg de la vida com la conciliació de la vida familiar i laboral. I recuperarem igualment l'orientació psicopedagògica en els CEPA, que es realitzarà en coordinació amb els agents socials de l’entorn. Elaborarem de forma participativa un Pla de Educació d’Adults, que inclourà ensenyaments com l’alfabetització tecnològica i els idiomes, segons la demanda social. Amb aquest pla es recuperaran les plantilles d’acord amb les necessitats reals de l’oferta educativa.

Tot l'esmentat anteriorment es realitzarà intentant garantir la cooperació i la coordinació de l'educació d’adults amb els municipis adherits (Carta d’Adhesió), per promoure un treball conjunt i orientat a la població local.