Programa PODEMOS

Creació d'un fons estatal per a l'accessibilitat universal

Crearem la Llei del Fons Estatal per a l'Accessibilitat Universal. Aquest fons es nodrirà de l'1 % del que els Pressupostos Generals de l'Estat destinin anualment a les inversions d'obres públiques i infraestructures, noves tecnologies i societat de la informació. Amb aquest fons es finançaran, en el conjunt del territori espanyol, els programes i les actuacions d'accessibilitat universal als processos, béns, productes, serveis, transport, informació i comunicacions, així com als mitjans de comunicació social, amb l'objectiu que totes les persones amb diversitat funcional, en situació de dependència o amb limitacions comunicatives o cognitives de qualsevol tipus (gent gran, amb analfabetisme funcional, estrangers, etcètera) puguin esdevenir independents i participar plenament en tots els aspectes de la vida.