Programa PODEMOS

Augment i agilització de les prestacions per material ortoprotèsic

Una bona part de les persones en situació de dependència o amb alguna diversitat funcional precisa costosos materials ortoprotèsics (com ara cadires de rodes, cotilles ortopèdiques o implants coclears) per poder augmentar la seva funcionalitat i dur una vida més plena. Proposem reformar el sistema de subvencions a partir de les següents mesures: