Programa PODEMOS

Elaboració de la nova Llei d'Identitat de Gènere

Elaborarem una nova Llei d'Identitat de Gènere i inclourem en ella mesures per assegurar la protecció dels drets de les persones intersexuals. Així mateix, garantirem el canvi de nom i sexe en els documents atorgats a totes les persones que així ho desitgin, i prestarem una atenció especial als casos de nens i nenes transexuals, així com a les persones migrants, amb la finalitat d'instar a tota l'Administració Pública al fet que es formalitzin protocols per a això.

Garantirem també l'accés voluntari de les persones transexuals a un acompanyament sanitari professional sota criteris no patologitzants. Inclourem en la cartera general de prestacions del Sistema Nacional de Salut l'atenció sanitària de proximitat a les persones transexuals, incloses les cirurgies necessàries i l'atenció als menors transexuals, perquè puguin accedir des de qualsevol punt d'Espanya a una atenció igualitària i no patologitzant. Per a això, implantarem la formació clínica i psicosocial necessària per als i les professionals.

Crearem plans d'ocupació per a persones transexuals, així com quotes d'ocupació pública.

Garantirem el reconeixement dels drets reproductius de les persones transexuals.