Programa PODEMOS

Llei d'Ensenyaments Artístics Superiors

En coordinació amb el Consell Superior d'Ensenyaments Artístics i en sintonia amb les reclamacions de la comunitat educativa, actuarem a nivell estatal per redactar i aprovar una Llei d'Ensenyaments Artístics Superiors, i per modificar les lleis educatives corresponents. Gràcies a això, es desenvoluparà plenament l'àmbit específic d'aquests ensenyaments i s'aconseguirà, al mateix temps que es respecta la seva idiosincràsia, superar el marc actual d'equivalència, per aconseguir la seva plena equiparació als ensenyaments universitaris en la seva normativa quant a les estructures de funcionament, la categoria, la independència, l'autonomia, la tipologia i la denominació dels títols oferts (grau, màster i doctorat), l'estatut de l'alumnat i el nivell del cos i el règim retributiu del professorat.

Així mateix, instaurarem procediments de formació contínua del professorat que s'adeqüin a l'àmbit de competències i al nivell superior d'aquests ensenyaments, i afavorirem el desenvolupament de línies de recerca vinculades al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) que permetin la creació, en el si dels centres superiors d'ensenyaments artístics, de grups de recerca per al desenvolupament de projectes orientats a integrar la recerca, innovació i creació. Eliminarem les incompatibilitats i impulsarem fórmules que estimulin el desenvolupament de l'activitat artística per part dels docents i les docents dels centres superiors. Actualitzarem els plans d'estudi per adaptar-los a les necessitats de l'àmbit artístic actual contemplant disciplines que mai han format part de l'àmbit acadèmic i que són essencials a l'hora d'entendre el panorama artístic contemporani.

El nou marc legislatiu afavorirà la creació d'Universitats de les Arts, on es podran integrar els actuals conservatoris i les escoles superiors. Aquestes s'equipararan plenament a l'espai universitari i respectaran el seu àmbit específic dins de l'espai europeu de l'educació superior, pel que es tindran en compte les particularitats i els requeriments de la formació artística.