Programa PODEMOS

Mesures per a l'exercici responsable i eficaç de l'Administració Cultural Pública

Aplicarem la transparència a totes les actuacions del Ministeri de Cultura i Comunicació i de tots aquells organismes depenents, amb la finalitat de garantir la claredat informativa en la gestió i l'adjudicació dels recursos, així com un accés immediat i senzill a tota la informació que tingui a veure amb el Ministeri o estigui supervisada per ell. El Ministeri regularà l'accés als càrrecs de responsabilitat en matèria cultural establint processos transparents i democràtics (mitjançant concurs públic que requerirà la presentació d'un projecte), amb el propòsit de configurar un equip de gestors que comprengui les complexitats del sector i actuï amb competència, capacitat de diàleg i eficiència. D'igual manera, s'aplicaran la racionalitat, la proporció i unes mesures de control per regular la despesa de l'Administració a l'hora d'establir les retribucions dels alts càrrecs (com els directors o directores de les institucions públiques o els organismes finançats majoritàriament amb fons públics), així com del conjunt del personal contractat pel Ministeri i de les institucions o organismes depenents que es dediquin a l'assessorament o les activitats artístiques i culturals. Quan els serveis hagin de ser externalitzats, s'adoptaran tots els mecanismes de transparència i s'afavorirà la contractació de professionals qualificats i s'eliminarà l'aplicació de criteris estrictament econòmics en la concessió. Així mateix, es desenvoluparan i ampliaran els codis de les bones pràctiques existents, es crearan nous codis en els sectors que manquin d'ells i es vetllarà per la seva implantació efectiva, tant en matèria d'actuacions com de nomenament de càrrecs i funcionament general de les institucions públiques, mixtes o finançades majoritàriament amb fons públics.