Programa PODEMOS

Estatut de l'Artista i del Professional de la Cultura

Com a mesura d'estímul a l'activitat i per acabar amb la precarietat, desenvoluparem i implementarem un Estatut de l'Artista i del Professional de la Cultura, adaptat a les característiques d’intermitència del sector cultural i que comprengui tant l'activitat desenvolupada per aquells que realitzen el seu treball per compte d'altri o per compte propi. Aquest estatut contemplarà l'especificitat dels ingressos de vessant irregular dels professionals de la cultura i crearà una fiscalitat que s'adapti a les seves necessitats i que desemboqui en una tributació justa tant per a la Hisenda Pública com per als interessats.

Entre altres mesures fiscals, vincularem per a tot tipus d'autònoms la liquidació dels impostos trimestrals amb la data de pagament del servei prestat i no amb l'emissió de la corresponent factura. En el cas dels treballadors intermitents, les rendes dels quals siguin elevades però irregulars en el temps, s'establirà un criteri de prorrateig a l'efecte de l'aplicació del tipus fiscal corresponent, amb l'objectiu de garantir sobre aquestes rendes la progressivitat contemplada en la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (LIRPF). Així mateix, es modificarà el grup específic d'epígrafs en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) per adaptar-ho a les noves necessitats dels professionals culturals per compte propi, amb la idea d'unificar el sector i vincular les mesures exposades a les seves característiques concretes

En el terreny de la Seguretat Social, inclourem un règim específic d'intermitents culturals, emmarcat tant en el Règim General (per a treballadors per compte d'altri) com en el d'Autònoms (per a treballadors per compte propi), amb la finalitat de contemplar totes les possibles situacions professionals on els artistes i els treballadors/res de la cultura poden trobar-se. Fomentarem la contractació laboral i eliminarem el sistema de falsos autònoms incorporant el sistema d’intermitència en el règim general quan les característiques específiques de la prestació del servei així ho determinin. En el cas dels treballadors/res autònoms, modificarem el sistema perquè desenvolupin la seva professió sense necessitat d'altes i baixes constants, es reconegui en matèria de prestacions les especificitats de l'ocupació intermitent i es garanteixi un pagament de quotes concorde i proporcional als ingressos que hagin percebut. Dins del règim de la Seguretat Social es contemplaran les malalties i lesions provinents de l'acompliment de la labor artística i tècnica per crear un règim de baixa laboral que respecti l'especificitat de la situació d'aquests treballadors i treballadores. Pel que fa als treballadors/res de la cultura intermitents, recollirem en l'Estatut la jurisprudència establerta per les Sentències del Tribunal Suprem de 29/10/97 i 23/09/02, segons les quals no es requereix l'alta en la Seguretat Social, sempre que l'activitat professional desenvolupada no sigui l'habitual i el règim d'ingressos derivat es trobi per sota de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Igualment, modificarem el règim de pluri-ocupació en la Seguretat Social per garantir una major reducció de les quotes en la compensació. L'Estatut de l'Artista i del Professional de la Cultura contemplarà efectuar modificacions en l'Estatut dels Treballadors i la Llei Orgànica de Llibertat Sindical, amb la finalitat de garantir l'efectiu dret dels treballadors intermitents a estar degudament representats per sindicats territorial i professionalment.

En el marc d'aquest Estatut i per fomentar l'activitat artística sense ànim de lucre, es modificarà la Llei de Cooperatives amb el propòsit de permetre la creació de cooperatives de treball associat als treballadors intermitents, i vincular aquests sectors als hàbits i formes de l'economia social i solidària.