Programa PODEMOS

Democratització dels OPIS

Alliberarem els OPIS del control polític i fomentarem la governança pròpia de la investigació i la seva projecció a llarg termini. Proposarem una democratització profunda dels OPIS per promoure la seva autonomia de gestió i investigadora. Reformarem els estatuts dels OPIS i implementarem plans estratègics plurianuals adients a cada organisme. La transició cap a la democratització institucional ha d’anar acompanyada d’una correlativa acceptació de responsabilitats i rendiment de comptes.