Programa PODEMOS

Recuperació del gravamen efectiu en l'impost sobre el patrimoni i en l'impost sobre successions i donacions

Recuperarem el gravamen efectiu en els impostos sobre el patrimoni i sobre les successions i donacions. El Segon d'aquests impostos, el de successions i donacions, recaurà en grups amb alt nivell de renda. Harmonitzarem amb les comunitats autònomes les normes que regulen tots dos tributs, que hauran de ser aplicats en tot l'Estat, per motius d'equitat i de lluita contra el frau. S'establirà, a més, una tributació mínima no bonificable.

Disminuirem el mínim exempt en l'impost del patrimoni a 400.000 euros nets, enfront dels 700.000 euros aplicables de manera general, i revisarem les deduccions i bonificacions existents. El primer habitatge seguirà estant exempta en el càlcul de l'impost fins a un valor de 300.000 euros.

Afavorirem, de forma coordinada amb totes les comunitats autònomes, la derogació de les bonificacions en l'impost sobre successions i donacions, que en la pràctica han eliminat o reduït substancialment per a grups amb un alt nivell de renda. Revisarem la quantia del patrimoni previ dels hereus utilitzada per fixar la tarifa de l'impost amb l'objectiu d’assegurar que les situacions de pobresa no siguin determinants en les renúncies no desitjades a l’herència.

Acabarem amb les sicav tal com les coneixem fins ara: regularem el seu règim fiscal per evitar que actuïn com a pantalles d’elusió fiscal de les grans fortunes. Per a això, controlarem el nombre real i efectiu de socis, i establirem un període màxim de permanència per a les plusvàlues acumulades, així com un percentatge de participació màxim per a cada inversor. Igualment, establirem un límit màxim d'aportació per a cadascun dels inversors. A més, atribuirem a l’AEAT la facultat per comprovar el compliment d'aquests requisits i per a això arbitrarem un pla especial per regularitzar les situacions fraudulentes que actualment s'observen en el sector. Quan l’AEAT comprovi que aquests requisits no es compleixen i que, per tant, una determinada sicav no és real ni efectivament una institució d'inversió col·lectiva, llavors resultarà d'aplicació el tipus general de l'impost de societats.