Programa PODEMOS

Modificacions de la imposició indirecta, en particular l'IVA

Modificarem la imposició indirecta, en particular l'impost sobre el valor afegit (IVA), per contribuir a la millora del benestar social. Buscarem una estructura de tipus que mantinguin en tant que sigui possible la recaptació, però que millorin el seu impacte redistributiu i limitin la seva regressivitat.

Augmentarem els aliments i les begudes no alcohòliques als quals s'aplica el tipus súper reduït del 4% (en tot cas, s'exclouran aquells aliments que resultin desaconsellables per motius de salut pública) i aplicarem el reduït del 10% a tots els subministraments bàsics (calefacció, gas, electricitat) als quals se'ls apliqui el tipus general del 21% en aquest moment.

Reduirem el tipus aplicable als productes de gran interès social com són els productes culturals i escolars, la qual cosa significa que tornarem a la situació prèvia abans de la reforma del Partit Popular (PP).

Es buscarà una figura tributària per gravar articles de luxe de manera que, almenys de forma parcial, es compensi la caiguda de la recaptació com a conseqüència de les reduccions abans esmentades.