Programa PODEMOS

Engegada d'una auditoria del deute en seu parlamentària

Engegarem una auditoria del deute, i posarem una cura especial a auditar el deute contret com a conseqüència del rescat financer de la UE per tal de poder irradiar més claredat sobre el procés de creixement i recomposició interna del deute que ha experimentat el nostre país en els últims anys. La possibilitat d'aquesta auditoria està contemplada en la mateixa legislació europea; el Reglament 472/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, planteja expressament que "un Estat membre sotmès a un programa d'ajust macroeconòmic efectuarà una auditoria exhaustiva de les seves finances públiques a fi, entre d’altres coses, d'avaluar les raons per les quals s'ha incorregut en nivells excessius d’endeutament i de detectar qualsevol possible irregularitat”.