Programa PODEMOS

Quotes pesqueres justes i responsables

Desenvoluparem mesures urgents que obrin un diàleg real i equilibrat entre tots els actors implicats en el sector de la pesca, amb la finalitat de millorar els criteris de transparència i gestió en el repartiment de quotes pesqueres.

Prevaldrem la responsabilitat i la sostenibilitat en la producció, així com els criteris socials d'equitat amb els qui viuen en el mar, i advocarem per un repartiment lineal de les captures amb criteris vaixell/tripulació, no transferible, concorde al nou marc de repartiment de quotes. Flexibilitzarem els pagaments de sancions i multes segons la situació empresarial. Unes penalitzacions per infraccions consistiran bàsicament en no permetre sortir a pescar per un termini determinat en funció de la gravetat de la infracció, amb la finalitat d'augmentar l'efectivitat de les multes i eliminar la sospita d'actuar de la intenció recaptatòria de les sancions.