Programa PODEMOS

Prioritat del dret al treball i de la creació d’ocupació

Prioritzarem la creació d'ocupació per sobre de la resta d'objectius de política econòmica. Per a això, impulsarem el compliment de l'article 40.1 de la Constitució Espanyola que estableix el següent "Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa, en el marc d'una política d'estabilitat econòmica. De manera especial realitzaran una política orientada a la plena ocupació". Per impulsar l’esmentat objectiu, aplicarem una política fiscal expansiva que inverteixi 15.000 milions d'euros durant la propera legislatura i garanteixi la recuperació, almenys, del nivell d'ocupació laboral existent abans de la crisi.