Programa PODEMOS

Reequilibri de la negociació col·lectiva

Reequilibrarem la negociació col·lectiva i establirem la preeminència dels convenis sectorials sobre els d'empresa a l'hora de reconèixer drets bàsics. Modificarem la regulació de les clàusules de desvinculació i dels convenis col·lectius. Igualment, reconeixerem el grup empresarial com a unitat de negociació; per això, agruparem totes les empreses que, amb un alt grau de dependència sobre l’empresa principal, participen en un mateix procés productiu. Establirem, a més, un nou règim de vigència i pròrroga automàtica dels convenis col·lectius, amb l'objectiu de no afeblir el poder contractual de la representació dels treballadors.

Amb la finalitat de millorar l'eficàcia dels sistemes de representació en la l’empresa, ampliarem l'àmbit de representació a totes les empreses i centres de treball que manquin de representació unitària, per establir un sistema de representació sindical que agrupi totes les persones que treballin en un mateix grup empresarial. Finalment, reforçarem les garanties per exercir el dret de vaga sota el principi d’autotutela, un objectiu que s'aconseguirà mitjançant l'eliminació en el Codi Penal dels tipus específics relacionats amb l'exercici d'aquest dret. Amb això, regularem un sistema de garanties per a les persones que decideixin participar en una vaga.