Programa PODEMOS

Cap a la igualtat de gènere en el mercat de treball: reforma del sistema de permisos per naixement o adopció

Caminarem cap a la igualtat de gènere en el mercat de treball amb la reforma del sistema de permisos per naixement o adopció, i amb l’establiment d’un calendari que augmenti l’actual permís de paternitat fins a igualar-ho amb el de maternitat. Per tal de garantir la igualtat efectiva de drets, el permís ha d’ésser:

Incrementarem, a més a més, les atribucions de la inspecció de treball i la Seguretat Social en matèria de prohibició de les discriminacions en la contractació, en la promoció i retribució. Establirem una comissió estatal de seguiment i control dels plans d’igualtat a les empreses, amb capacitat de proposta per tal d’eliminar les discriminacions, així com una comissió estatal de seguiment de la lluita contra l’assetjament laboral.

Abordarem, així mateix, l’objectiu específic de l’eliminació de la bretxa salarial de gènere, que actualment assoleix el 19% al nostre país.