Programa PODEMOS

Unha sanidade de xestión pública e un dereito garantido para todas as persoas en igualdade, con independencia do lugar onde resida

Incluiremos na Lei Xeral de Sanidade e non seus desenvolvementos normativos o precepto que garanta unha sanidade pública universal, igualitaria, gratuíta e de calidade para todos os cidadáns e cidadás con independencia do seu lugar de residencia.

A Lei contemplará a obriga de destinar fondos estatais para cofinanciar insuficientemente as infraestruturas e medios necesarios co fin de corrixir as desigualdades en materia de atención sanitaria pública, e cumprir os dereitos humanos e constitucionais, así como as leis e disposicións vixentes. Ha de ser prioritaria o cofinanciamento de centros hospitalarios e de atención especializada para as comarcas periféricas que se atopen a máis de trinta minutos por estrada do hospital de referencia.

É tamén imprescindible que as competencias autonómicas en materia de saúde estean coordinadas e que exista a obriga de establecer Convenios Sanitarios que faciliten a atención completa ás poboacións limítrofes, en especial para aqueles pacientes que necesiten unha asistencia rápida e eficaz. Farase tamén posible a elección do centro por proximidade, con independencia da Comunidade Autónoma na que se resida, para a atención ambulatoria ou hospitalaria.