Programa PODEMOS

Pleno cumprimento da normativa laboral

Aseguraremos o pleno cumprimento da normativa laboral e reduciremos a fraude na contratación, principalmente nos contratos temporais, mediante unha maior dotación de medios e facultades á inspección de traballo e un maior nivel de implicación por parte da representación dos traballadores.